ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання медичних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСТЕВА» в особі директора Ралко Надії Михайлівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується “Виконавець”), та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується “Пацієнт”), разом іменовані як “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Договір публічної оферти про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічною офертою, що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.
1.3. У разі, якщо споживачем послуг є малолітня, неповнолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.
1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.
1.5. Виконавець надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України № 155 від 16.02.2017 (Реєстраційне досьє від 09.02.2017 № 0902/02-М)
1.6. Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:
1.6.1. Лікарські: організація і управління охороною здоров’я, дерматовенерологія, ультразвукова діагностика, гастроентерологія.
1.6.2. спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа.
1.7. Місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 8.
1.8. Інформація про учасників та керівництво підприємства, ліцензія на медичну практику, медичний персонал, сертифікати на медичні засоби та обладнання, прейскурант цін, діючі дисконтні програми є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена у «Кутку споживача» та «Папці споживача». Більш розширену інформацію Пацієнти можуть отримати під час консультацій у лікарів.
1.9. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного звернення Пацієнта за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
2.4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.
2.5. Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та тарифами на Послуги, що розміщені (оприлюднені) на офіційному вебсайті Виконавця та в Куточку (папці) споживача.
2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.
2.7. Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
3.1. Медична послуга – консультації спеціалістів, огляди, діагностичні обстеження, лікувальні маніпуляції, гігієнічні процедури та будь-які інші медичні заходи, які здійснюються медичними працівниками Виконавця в амбулаторних умовах та спрямовані на забезпечення діагностики, профілактику, лікування, реабілітацію захворювань, патологій або станів Пацієнта.
3.2. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до медичного закладу Виконавця для отримання медичних послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.
3.3. Медичний центр (далі – Заклад) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: м. Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 8.
3.4. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://esteva.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.
3.5. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі.
3.6. План надання послуг – обраний усно лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день звернення за послугою.
3.7. Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до Закладу для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.
3.8. Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання затверджена МОЗ України, що оформлюється у письмовому вигляді, шляхом підписання та у разі необхідності окремо затверджена Виконавцем форми на конкретний вид маніпуляції.
3.9. Правила – Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Пацієнта та відповідно до встановленого діагнозу (далі – Послуги), а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.
4.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.
4.4. За результатами первинного огляду лікуючий лікар обумовлює з пацієнтом план дій, що визначає узгоджений Сторонами обсяг послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим планом надання послуг, що засвідчується шляхом фактичного споживання Пацієнтом послуг.
4.5. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в Закладі відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.
5.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.
5.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, маніпуляцій та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.
5.4. Прийом Пацієнтів відбувається з 10:00 до 21:00 год. з понеділка по неділю, без вихідних.
5.5. Запис на прийом до Закладу проводиться попередньо, за день чи декілька днів до бажаного візиту.
5.6. Попередній запис здійснюється за допомогою наступних засобів зв’язку: телефоном, месенджером, електронною поштою, в соціальних мереж, формою звернення на сайті або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.
5.7. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше у адміністраторів Закладу безпосередньо або за телефоном. Пацієнт може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в запису, про які йому повідомить адміністратор Закладу.
5.8. У разі необхідності залучення до комплексного лікування інших спеціалістів, лікуючий лікар звертається до адміністратора Закладу, який здійснює запис до відповідного спеціаліста за наявності у нього вільних місць в запису.
5.9. Запис вторинного Пацієнта здійснюється адміністратором Закладу за погодженням з лікуючим лікарем.
5.10. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.
5.11. У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.
5.12. В разі, якщо Пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 20 хвилин, запис може бути скасовано.
5.13. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
5.13.1. якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;
5.13.2. виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.
5.14. В разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин адміністратор Центру попереджає про це Пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний Пацієнтом. При цьому, за бажанням Пацієнта, запис переносять на інший, зручний для нього час.
5.15. Лікуючий лікар зобов’язаний вести Пацієнта до моменту закінчення узгодженого з Пацієнтом лікування.
5.16. Не дозволяється передача Пацієнта від лікуючого лікаря до інших лікарів Центру без погодження з головним лікарем та лікуючим лікарем.
5.17. Пацієнт вправі вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування та має право відмовитися від лікування в Закладі взагалі.
5.18. Щодо Пацієнта віком до 14 років (малолітнього Пацієнта), а також Пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.
5.19. У випадку виникнення сумнівів щодо дієздатності Пацієнта лікар повинний сповістити про це керівництво Закладу.
5.20. У випадку виникнення конфліктної ситуації з Пацієнтом з приводу якості, порядку, терміну лікування, внесення важливих змін у раніше погоджений план, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну заміну лікуючого лікаря, медичний персонал зобов’язаний дотримуватися медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це Головного лікаря.
5.21. У випадках, коли Пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря, порушує встановлений режим лікування, проведення лікувальних процедур і втручань, достроково припиняє лікування, лікар письмово сповіщає про це керівництво Центру та робить відповідний запис у медичній картці Пацієнта. В такому випадку Центр не несе відповідальності за стан здоров’я Пацієнта чи ефективність його лікування.

6. Правила знаходження в Закладі

6.1. Пацієнт, що зайшов до Закладу, зобов’язаний зняти верхній одяг та залишити його в гардеробі (відповідній шафі або на вішаку), залишити в шафі великі валізи або згортки, одягнути бахіли, уточнити свій запис у адміністратора.
6.2. Заклад не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей та одягу пацієнтів (відвідувачів).
6.3. Пацієнт, який знаходиться в Закладі, повинен відноситися з повагою до персоналу та до інших пацієнтів, не дозволяти собі проявів грубощі та безтактності. Поведінка Пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
6.4. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів до Закладу забезпечує адміністратор, який виконує функції розподілу Пацієнтів до лікарів, надає довідкову інформацію.
6.5. При записі на всі види послуг Пацієнт повинен підійти до адміністратора, після чого може зачекати на початок прийому в зоні очікування в холі Закладу.
6.6. Час початку прийому у лікаря може відбуватися з невеликим очікуванням. Це обумовлено тим, що у всіх Пацієнтів різні проблеми та патології, тривалість прийому може перебільшувати передбачуваний відрізок часу і початок наступного прийому може затриматись.
6.7. В Закладі суворо забороняється:
– проходити до медичних приміщень у верхньому одязі чи без бахіл на взутті;
– заходити до лікарських кабінетів без попереднього запрошення;
– приходити на прийом до лікаря у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, – під впливом психотропних речовин;
– курити, вживати спиртні напої, наркотичні або інші психотропні засоби;
– споживати їжу;
– проявляти будь-яку форму агресії;
– порушувати режим тиші, у т.ч. при прослуховуванні музики, перегляді ТВ-програм, відеофільмів, при грі у комп’ютерні ігри тощо;
– порушувати техніку безпеки, у т.ч. протипожежні норми;
– порушувати санітарно-епідемічні норми, у т.ч. при користуванні місцями загального користування, смітити у приміщеннях Закладу;
– порушувати норми суспільної моралі, етики;
– порушувати вимоги законодавства щодо конфіденційності та приватності інформації про інших пацієнтів та відвідувачів Закладу;
– псувати та привласнювати майно, інвентар і обладнання (у т.ч. медичну та іншу документацію) Закладу та інших осіб;
– вести телефонні розмови із службових телефонів (без дозволу персоналу);
– займатись будь-яким видом торгівлі або обміну;
– приводити або приносити до Закладу тварин, птахів, зброю, колючі та ріжучі предмети, алкоголь, їжу, квіти з сильним запахом, отруйні речовини, хімічні сполуки та реактиви.
6.8. Зазначені вище обмеження стосуються пацієнтів, осіб, що супроводжують пацієнтів, та інших відвідувачів.
6.9. Адміністратор Закладу має право не дозволити увійти до Закладу пацієнтам, які порушують вимоги внутрішнього режиму медичного закладу, мають ознаки сп’яніння чи дії наркотичних або психотропних речовин. У разі потреби припинення протиправних дій таких пацієнтів адміністратор може викликати співробітників поліції.
6.10. З метою нерозголошення лікарської таємниці в приміщенні Центру категорично заборонена фото-, аудіо- та відеозйомка.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Ціни на послуги, що надаються Закладом, визначаються Прейскурантом цін, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до початку надання послуг. Ціни і структура Прейскуранта можуть бути змінені. Про зміни цін Пацієнта повідомляють напередодні прийому у лікаря в усній формі або при записі на прийом.
7.2. Пацієнт оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
7.2.1. оплата готівкою в касу Виконавця;
7.2.2. оплата за допомогою банківської платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
7.2.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
7.3. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.
7.4. Пацієнт має право здійснити попередню оплату Послуг. Вартість Послуг, сплачених Пацієнтом як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати. Це правило діє у разі, якщо між здійсненням Пацієнтом попередньої оплати та днем надання йому Послуг минуло не більше ніж три місяці. В іншому випадку здійснюється перерахунок за Послуги відповідно до тарифів Виконавця, що є дійсними на момент надання Послуги.
7.5. Послуги за безготівковим розрахунком надаються за умови внесення Пацієнтом попередньої оплати в розмірі 100% від загальної вартості Послуг. У разі якщо Послуги, надаються в декілька відвідувань, Пацієнт має право вносити попередню оплату за Послуги частинами, в розмірі 100% від вартості Послуги, що буде надана в конкретне відвідування.
7.6. Якщо сума вартості всіх складових наданих за попередньою оплатою Послуг перевищує внесену Пацієнтом суму попередньої оплати, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.
7.7. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю Послуги (частини Послуги) та сумою виставленого Пацієнту рахунку в конкретне відвідування, Пацієнт зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання Послуги (частини Послуг). В такому випадку Пацієнт обов’язково підписує Акт наданих послуг з переліком наданих Послуг та зазначенням розміру заборгованості Пацієнта за Послуги.
7.8. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
7.9. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні плану надання послуг), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно раніше узгодженого плану надання послуг. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану надання послуг, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов.
7.10. У випадку неможливості надання послуг через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом положень цього Договору Заклад повертає Пацієнту сплачену ним суму передоплати з вирахуванням вже понесених Закладом витрат на медичне обслуговування Пацієнта протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта до Закладу з відповідною заявою.
7.11. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та сплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта з відповідною заявою.
7.12. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.
7.13. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.
7.14. У межах спеціальних дисконтних програм Пацієнтам можуть надаватися знижки, розмір і порядок надання яких визначається керівником підприємства. В разі наявності у Пацієнта дисконтної карти Закладу він зобов’язаний надати її адміністратору чи касиру до внесення грошових коштів в касу, в протилежному випадку різниця в вартості не підлягає поверненню.
7.15. Умови цього розділу щодо оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів медичного страхування або іншими третіми особами.
7.16. Пацієнтам, які є громадянами інших країн чи уклали договір про добровільне медичне страхування, рекомендується до початку отримання медичних та інших послуг в Закладі з’ясувати можливість оплати послуг зі своєю страховою компанією. Послуги за страховим полісом надаються за умови попереднього укладання Закладом відповідного договору зі страховою компанією застрахованої особи.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ

8.1. Будь-які Послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою за домовленістю між такою особою та Пацієнтом та за умови укладення окремого договору між третьою особою (платником) та Виконавцем. Медичні послуги, які сплачує третя особа, надаються на загальних умовах цього Договору з урахуванням наступних спеціальних умов:
8.1.1. Послуги за цим Договором вважаються сплаченими з моменту надходження коштів до каси Виконавця або на поточний рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі, з призначенням платежу “За надання медичних послуг прізвище, ім’я по батькові Пацієнта (повністю)”.
8.1.2. Перед замовленням Послуг, які оплачує третя особа, Пацієнт зобов’язаний забезпечити підписання з боку третьої особи договору між Виконавцем та третьою особою за формою, наданою Виконавцем, та надати підписаний договір Виконавцю.
8.1.3. У разі несплати (неповної сплати) Послуг третьою особою з будь-яких причин (відмова третьої особи, повернення коштів на вимогу третьої особи тощо) не виконане зобов’язання щодо сплати Послуг покладається на Пацієнта. У цьому випадку Пацієнт зобов’язаний сплатити Послуги самостійно протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання вимоги Виконавця щодо оплати Послуг.
8.2. Послуги за договорами медичного страхування надаються Пацієнтам у разі попереднього укладання Виконавцем відповідного договору про оплату послуг зі страховою компанією. Порядок оплати послуг встановлюється в договорі між Виконавцем та страховиком.

9. ПРАВА СТОРІН

9.1. Пацієнт має право:
9.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
9.1.2. До моменту замовлення Послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.
9.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг.
9.1.4. Отримати Послуги належної якості.
9.1.5. Надавати інформовану добровільну згоду на медичне втручання.
9.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.
9.1.7. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.
9.1.8. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов’язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.
Вимагати заміни лікуючого лікаря (за наявності у Виконавця інших лікарів відповідної кваліфікації).
9.1.9. При зміні в процесі лікування Плану надання послуг та попередньої орієнтованої вартості Послуг Пацієнт вправі на свій вибір:
(1) погодитись з новим /додатковим Планом надання послуг та узгодити його вартість;
(2) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах;
(3) відмовитися від запропонованих змін та провести розрахунки за фактично надані Послуги.
9.1.11. На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
9.1.12. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.
9.1.13. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.
9.1.14. Відшкодувати заподіяну здоров’ю шкоди.
9.1.15. Оскаржувати неправомірні рішення і дії працівників, закладів та органів охорони здоров’я.
9.2. Виконавець має право:
9.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги до моменту її надання Пацієнту.
9.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.
9.2.3. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.
9.2.4. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
9.2.5. В разі необхідності, за попереднім погодженням з Пацієнтом, вносити зміни в План надання послуг.
9.2.6. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту.
9.2.7. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань – самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.
9.2.8. Надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про захворювання Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування.
9.2.9. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.
9.2.10. Здійснювати відео спостереження в приміщеннях Закладу.
9.2.11. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
9.2.12. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.
9.2.13. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
9.2.14. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.
9.2.15. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:
(1) відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);
(2) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);
(3) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливе в Закладі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом надання послуг;
(4) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
(5) відсутності належного підтвердження Пацієнтом оплати послуг (в разі безготівкового розрахунку);
(6) неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.
9.2.16. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:
(1) надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;
(2) коли ліцензійні обмеження, кваліфікація його медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють надати кваліфіковану та ефективну медичну допомогу. У цьому випадку Пацієнтам рекомендуються інші заклади охорони здоров’я, де їм зможуть надати відповідні послуги;
(3) при відмові пацієнта від подальшого лікування;
(4) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
(5) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
(6) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;
(7) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;
(8) порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі.

10. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1 Пацієнт зобов’язаний:
10.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами перебування пацієнтів в Закладі.
10.1.2. Вчасно прибути до Закладу в дату та час надання Послуг.
10.1.3. Завчасно, не пізніше ніж за 24 години до призначеного часу візиту, повідомляти Заклад про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом до лікаря чи на призначені процедури.
10.1.4. Під час перебування на території Закладу неухильно дотримуватися Правил Виконавця.
10.1.5. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі захворювання, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
10.1.6. Надати правдиві персональні дані та інформацію для анамнезу, повідомити лікаря про перенесені або наявні захворювання відповідно до наданої анкети, про контакти з інфекційними хворими.
10.1.7. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря в т.ч. обмежень в харчуванні, дотримуватися Плану надання послуг, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.
10.1.8. Своєчасно з’являтися на прийом для продовження лікування, для планових, контрольних, періодичних та профілактичних оглядів.
10.1.9. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу для надання Послуг.
10.1.10. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
10.1.11. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.
10.1.12. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
10.1.13. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.
10.1.14. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця.
10.2. Виконавець зобов’язаний:
10.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування (надання послуг), розрахунку вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати.
10.2.2. Після обстеження надати Пацієнту достовірну та повну інформацію в усній формі: про стан його здоров’я в рамках спеціалізації лікаря, про можливі в конкретному випадку варіанти лікування, профілактики; про медикаменти, матеріали, що будуть застосовуватися, та їх ефективність; про протипоказання, можливі ускладнення і тимчасовий дискомфорт, які можуть виникнути під час лікування або після нього; про призначення та рекомендації, які слід буде дотримуватися Пацієнту для збереження або настання очікуваного результату медичних заходів.
10.2.3. Скласти для Пацієнта рекомендований план лікування, погодивши з ним перелік конкретних медичних та/або профілактичних заходів, визначивши порядок і строки їх здійснення, а також попередню вартість відповідного лікування чи послуг.
10.2.4. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього – проінформувати Пацієнта та скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.
10.2.5. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану надання послуг і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.
10.2.6. Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг.
10.2.7. Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у Закладі.
10.2.8. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань.
10.2.9. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг.
10.2.10. При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План надання послуг та його орієнтовну вартість.
10.2.11. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги.
10.2.12. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.
10.2.13. Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.
10.2.14. Дотримуватись правил медичної етики й деонтології у взаєминах з Пацієнтом.
10.2.15. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.
10.2.16. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України.
10.2.17. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

11. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

11.1. Послуги надаються медичними працівниками Закладу, які мають необхідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.
11.2. Послуги надаються відповідно до клінічних протоколів та стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) затверджених МОЗ, міжнародних протоколів лікування та керівництв до використання виробів медичного призначення, лікарських та косметичних засобів.
11.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
11.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.
11.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

12.1. На виконання Закону України “Про захист персональних даних” Виконавець повідомляє Пацієнта про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.
12.2. Володільцем персональних даних є Виконавець.
12.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування та надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних”).
12.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:
12.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);
12.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).
12.5. Пацієнт має такі права у сфері захисту персональних даних:
12.5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця персональних даних;
12.5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
12.5.3. на доступ до своїх персональних даних;
v4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
12.5.5. пред’являти вмотивовану вимогу Виконавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
12.5.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Виконавцем, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
12.5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
12.5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
12.5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
12.5.10. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
12.5.11. на захист від автоматизованого рішення, яке має для пацієнта правові наслідки.
12.6. Персональні дані пацієнтів зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.
12.7. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.
12.8. Виконавець може передавати персональні дані пацієнтів Департаменту охорони здоров’я м. Київ, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.
12.9. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні передаються лише за згодою пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.
12.10. Медичні послуги за договорами медичного страхування (з оплатою таких послуг за рахунок страховика) надаються виключно за умови згоди Пацієнта на поширення персональних даних (в т.ч. щодо діагнозу, проведених лікувальних заході тощо) відповідній страховій компанії. Початок користування Послугами Виконавця за договорами медичного страхування є свідченням згоди Пацієнта на поширення його персональних даних відповідній страховій компанії (її представнику). У разі якщо Пацієнт не згодний з викладеними умовами щодо поширення персональних даних, медичні послуги за договорами медичного страхування Виконавцем надаватися не можуть.
12.11. При укладанні цього Договору Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).
13.2. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.
13.3. Виконавець декларує, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення строку дії цього Договору.

14. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПАЦІЄНТІВ

14.1. На кожного Пацієнта заводиться медична документація, перелік якої наведений нижче. При оформленні медичної документації збирається інформація про загальний стан здоров’я Пацієнта (перенесені та теперішні захворювання), протипоказання, специфічні реакції, особливості організму Пацієнта та його персональні дані (паспортні дані, місце проживання, роботи тощо), які необхідні для забезпечення оперативного зв’язку з кожним Пацієнтом.
14.2. При зверненні до Закладу на вимогу лікаря Пацієнт заповнює та підписує:
14.3. анкету з персональними даними пацієнта та медичним анамнезом, де зазначаються дані стосовно стану здоров’я, непереносимості тих чи інших лікарських засобів;
14.4. інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма № 003-6/о), що є умовою початку надання медичних послуг;
14.5. інші згоди на проведення лікування відповідно до виду лікування за формою, встановленою Центром;
14.6. інші документи, визначені Центром як обов’язкові.
14.7. Кожний Пацієнт зобов’язаний повідомити лікарю достовірну інформацію про стан свого здоров’я, в іншому випадку з Закладу знімається юридична відповідальність за виникнення несприятливих ситуацій під час лікування або зниження його ефективності.
14.8. Якщо при самостійному оформленні анкет (іншої документації) або відповіді на питання лікаря Пацієнт не впевнений у правильності своєї відповіді, він повинен сповістити про це лікаря.
14.9. На кожного Пацієнта заводиться медична карта, до якої записуються всі данні діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря. Медична карта є власністю Закладу і зберігається протягом всього спостереження і лікування, а потім протягом 5 років. Пацієнтам медична карта надається для ознайомлення на вимогу. Всі данні обстежень і консультативні висновки Пацієнти отримують у вигляді виписки з медичної карти.
14.10. При оформленні медичної карти на прохання адміністратора Пацієнт повинен пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також, за наявності, страховий поліс та дисконтну картку.
14.11. Відповідність персональних даних Пацієнта за відсутності документів, що посвідчують особу, повинна бути підтверджена особистим підписом Пацієнта у анкеті. Відмова Пацієнта, який не має паспорту, від підтвердження особистим підписом правдивості своїх персональних даних у анкеті є підставою для відмови від подальшого надання медичних послуг, за винятком випадків, коли така відмова може загрожувати життю та здоров’ю Пацієнта.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

15.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
15.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.
15.3. Виконавець відповідає за:
– якість та безпеку наданих послуг;
– невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків медичним персоналом Закладу;
– недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики та лікування, дозволених на території України у відповідності до чинного законодавства України.
15.4. Виконавець не відповідає за очікування Пацієнта і звільняється від відповідальності, якщо несприятливі обставини були обумовлені надзвичайними або невідкладними за даних умов подіями або якщо Виконавець доведе, що вжив всіх залежних від нього заходів щодо належного надання медичних послуг.
15.5. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:
15.5.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;
15.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;
15.5.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.
15.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:
15.6.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану надання послуг;
15.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
15.6.3. відмови Пацієнта від продовження лікування/ надання послуг;
15.6.4. неповідомлення, невчасного повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
15.6.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;
15.6.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли.
15.6.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
15.6.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;
15.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
15.7. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

16. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

16.1. Сторони не несуть відповідальності за несвоєчасне виконання умов цього Договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін та перешкоджають Сторонам виконати свої зобов’язання за цим Договором.
16.2. Сторони вирішили до форс-мажорних обставин віднести: катастрофи, стихійні лиха (бурі, циклони, урагани, повені, землетруси, руйнування в результаті блискавки, інші природні та кліматичні явища), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, аварії тощо); технологічні фактори (відсутність електроенергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, пошкодження обладнання або устаткування тощо); обставини суспільного життя (війну та військові дії, масові заворушення, страйки, блокади, безпорядки, терористичні дії або акти та інші протиправні дії, антитерористичні операції, протиправні дії третіх осіб, епідемії тощо); тимчасову непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця; тяжку хворобу Пацієнта, яка об’єктивно перешкоджає йому виконати свої обов’язки за Договором або є несумісною із замовленими Послугами; дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору, а також інші обставини, які уповноважена установа визнає непереборною силою шляхом надання відповідної довідки.
16.3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні зобов’язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону за можливості негайно, проте не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин.
16.4. Якщо форс-мажорні обставини виникли під час надання Послуг, Виконавець має право змінити медичну послугу на альтернативну або використати інше медичне обладнання, якщо надання цієї Послуги неможливо перенести на іншу дату.
16.5. Якщо форс-мажорні обставини діють більше двох місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні. У цьому випадку жодна Сторона не буде пред’являти претензії з приводу понесених збитків.

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. У разі виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
17.2. У випадку, коли Пацієнт незадоволений якістю наданих йому медичних послуг, сервісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як пацієнта і споживача були порушені, він має право звернутись зі скаргою до адміністрації Виконавця (головного лікаря або директора), але зробити це до поширення негативу у мережі Інтернет та/або засобах масової інформації.
17.3. Письмово оформлені скарги розглядаються відповідно до строків, визначених чинним законодавством України, із надісланням заявнику відповіді поштою.
17.4. Усні скарги розглядається на особистому прийомі у головного лікаря (за попереднім записом у відповідні дні прийому).
17.5. Для розгляду скарг і звернень у Закладі утворюється комісія з розгляду скарг Пацієнтів.
17.6. Для проведення перевірки інформації та претензій Пацієнта за його заявою або за рішенням адміністрації Виконавця проводиться консиліум із дослідженням облікової та правової документації, відібранням пояснень у лікарів, іншого медичного персоналу, адміністраторів тощо.
17.7. Для об’єктивності розгляду скарг та за погодженням з Пацієнтом адміністрація Виконавця може запрошувати для участі у консиліумі спеціалістів з інших медичних закладів (в т.ч. іноземних) для надання консультацій та висновків.
17.8. Для проведення перевірки інформації та претензій Пацієнта зазвичай проводиться дослідження облікової та правової документації, відібрання пояснень у лікарів, адміністраторів тощо. Центр не приймає претензій Пацієнта, в основі яких лежать приватні думки спеціалістів інших медичних закладів, без залучення таких спеціалістів до участі в консиліумі.
17.9. За результатами розгляду скарг та претензій виноситься рішення, яке обов’язково доводиться до заявника.
17.10. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

18.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на вебсайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця – на рецепції та/або в Кутку (папці) споживача. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на вебсайті Виконавця та на паперових носіях в Закладі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.
18.2. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі зміни цін на Послуги) Виконавець зобов’язаний повідомити про це Пацієнтів за 30 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на вебсайті та на рецепції в приміщенні Закладу. Оголошення про введення нових цін також повинно бути розміщене в Закладі протягом місяця з початку їх введення.
18.3. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.

19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

19.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.
19.2. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану надання послуг є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.
19.3. Дія цього Договору припиняється в наступних випадках:
19.3.1. за взаємною згодою Сторін;
19.3.2. за ініціативою Пацієнта;
19.4. за ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов цього Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Пацієнта у зв’язку з такою відмовою.
19.5. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Пацієнта, або оформленні медичної карти.
19.6. Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.
19.7. Правила перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі, діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються на вебсайті, а також в Кутку (папці) споживача в Закладі та надаються для ознайомлення на першу вимогу Пацієнта.
19.8. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Пацієнтом, поряд з підписом Пацієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

20. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСТЕВА»
ТОВ «ЕСТЕВА»
Юр.адреса: 03057, м. Київ,
вул. Машинобудівна, 8
ЄДРПОУ 40750678
UA41 320649 00000 26008052658825

Директор Ралко Надія Михайлівна